Hướng dẫn vận chuyển, xếp dỡ và bảo quản

Hướng dẫn vận chuyển, xếp dỡ và bảo quản

- Bản công bố hợp quy
- Giấy chứng nhận hợp quy
- Quyết định
- Thông báo tiếp  nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm hệ thống ống bằng chất liệu dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nối trên mặt đát trong điều kiện có áp suất - Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) sản xuất trong nước

- Bản công bố hợp quy
- Quyết định công bố hợp quy
- Giấy chứng nhận hợp quy
- Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm hệ thống ống bằng chất liệu dùng cho hệ thống cấp nước, thoát nước và cống rãnh được đặt ngầm và nối trên mặt đát trong điều kiện có áp suất - Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) sản xuất trong nước

Hướng dẫn kết nối

Hướng dẫn kết nối ống uPVC, HDPE, HDPE gân thành đôi và PP-R

- Bản công bố hợp quy
- Quyết định công bố hợp quy
- Giấy chứng nhận hợp quy
- Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

Thử áp suất hệ thống sau khi lắp đặt

Thử áp suất hệ thống sau khi lắp đặt

- Bản công bố hợp quy
- Quyết định công bố hợp quy
- Giấy chứng nhận hợp quy
- Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

- Bản công bố hợp quy
- Quyết định công bố hợp quy
- Giấy chứng nhận hợp quy
- Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

- Bản công bố hợp quy - Quyết định công bố hợp quy - Giấy chứng nhận hợp quy - Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

- Bản công bố hợp quy
- Quyết định công bố hợp quy
- Giấy chứng nhận hợp quy
- Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy.

- Quyết định công bố hợp quy
- Giấy chứng nhận hợp quy

  1 2